AAU logo

data om studerende

Må der lægges fotos af studerende på en hjemmeside?

Når der lægges fotos på hjemmesider er der forskel på egentlige ”portrætbilleder” og de såkaldte ”situationsbilleder”.

Portrætbilleder har til formål at afbillede en eller flere bestemte personer. Flere studier tager eksempelvis billeder af de studerende, for at administrativt personale, eller andre studerende får lettere ved at identificere den enkelte studerende.

Der kræves et udtrykkeligt samtykke for at offentliggøre portrætbilleder på Internet og intranet. Se word blanket

Situationsbilleder er billeder, hvis egentlige formål er at afbillede en aktivitet eller en situation. Det kan eksempelvis være billeder af studerende, som deltager i translokation på et studium, første studiedag, en reception, en undervisningssituation eller lignende.

Nogle typer af situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke, mens andre ikke kan. Der er tale om en flydende grænse.

Det afgørende er, om billederne er harmløse eller det kan virke krænkende for de afbildede personer, d.v.s. om folk fotograferes i en situation, hvor de ikke kan forvente at blive fotograferet. Man må f.eks. ikke lægge billeder på en hjemmeside af studerende eller ansatte på kontorer, i frokoststuer, i grupperum, til fester m.v. uden deres samtykke.
Derfor skal man i videst mulig omfang undlade at lægge situationsbilleder på Internettet uden samtykke. Situationsbilleder kan derimod lægges på et studies intranet, hvortil en afgrænset kreds af studerende har adgang.

Senest revideret 08.12.09 (CBT) - Charlotte Bagger Tranberg

Samtykke

”Enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling”. Jf. persondatalovens § 3, nr. 8.

”Frivillig” betyder, at der ikke må lægges noget direkte eller indirekte pres.

”Specifikt” betyder, at det forklares præcist, hvilke oplysninger der registreres/videregives, hvorfor de registreres/videregives og til hvilket formål.

Et samtykke bør gives skriftligt. Det kan gives på en blanket, som udfyldes og underskrives, men der kan også laves en konkret tekst, hvis der er behov for samtykke til noget, som der ikke allerede er blanket til og som der måske mere sjældent er behov for.

Der kan indhentes samtykke til mange ting på én gang, fx en blanket ved studiestart med både samtykke til at lægge billede på hjemmeside, offentliggørelse af karakterlister osv.

En studerende, der har givet samtykke, kan altid tilbagekalde sit samtykke. Herefter må oplysninger, der er offentliggjort, fjernes fra offentliggørelsen, og ved oplysninger, der er registreret, skal det noteres, at oplysningerne ikke længere må benyttes og videregives.