AAU logo

data om studerende

Må man lægge studenterprojekter, forskningsprojekter mv. på en hjemmeside?

OBS: De følgende kommentarer vedrører ikke AUB's projektbibliotek

(http://projekter.aau.dk/projekter/front.do

Når en eller flere studerende eller forskere udarbejder et projekt er det den enkelte/gruppen, som har ophavsretten til det udarbejdede projekt.

Almindelige projekter, som ikke indeholder personfølsomme oplysninger og som ikke er omfattet af en fortrolighedserklæring (se word blanket), kan lægges ud på en hjemmeside, hvis den enkelte, som har været med til at skrive projektet, samtykker, samt sikrer at det offentliggjorte projekt ikke indeholder fortroligt materiale, personfølsomme oplysninger eller krænker andres ophavsretligt beskyttet materiale. (Se word blanket)

Projekter omfattet af en fortrolighedserklæring kan ikke lægges ud på en hjemmeside, da udarbejdelsen af disse netop er betinget af fortrolighed.

Projekter med personfølsomme oplysninger må ikke gøres til genstand for offentliggørelse på en hjemmeside, og ej heller til genstand for udlån. Offentliggørelse af denne form for projekter vil heller ikke kunne ske på baggrund af et samtykke fra den person, hvis følsomme oplysninger er behandlet i projektet.

Det er Datatilsynets opfattelse, at en person i nogle tilfælde måske vil føle sig presset til at give samtykke til offentliggørelse, og det er derfor tvivlsomt, om der i realiteten er tale om et frivilligt samtykke. Da der er tale om følsomme oplysninger vejer hensyn til de registrerede personer tungere end hensynet til de projektansvarliges interesse i at kunne offentliggøre deres rapporter i personhenførbar form. Projekter med følsomme oplysninger bliver automatisk fortrolige.

Senest revideret 08.12.09 (CBT) - Charlotte Bagger Tranberg

Samtykke

”Enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling”. Jf. persondatalovens § 3, nr. 8.

”Frivillig” betyder, at der ikke må lægges noget direkte eller indirekte pres.

”Specifikt” betyder, at det forklares præcist, hvilke oplysninger der registreres/videregives, hvorfor de registreres/videregives og til hvilket formål.

Et samtykke bør gives skriftligt. Det kan gives på en blanket, som udfyldes og underskrives, men der kan også laves en konkret tekst, hvis der er behov for samtykke til noget, som der ikke allerede er blanket til og som der måske mere sjældent er behov for.

Der kan indhentes samtykke til mange ting på én gang, fx en blanket ved studiestart med både samtykke til at lægge billede på hjemmeside, offentliggørelse af karakterlister osv.

En studerende, der har givet samtykke, kan altid tilbagekalde sit samtykke. Herefter må oplysninger, der er offentliggjort, fjernes fra offentliggørelsen, og ved oplysninger, der er registreret, skal det noteres, at oplysningerne ikke længere må benyttes og videregives.

Følsomme oplysninger

Følsomme oplysninger er bl.a. om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold, jf. PDL § 7. Endvidere er det oplysninger om strafbare forhold og væsentlige sociale problemer, jf. PDL § 8.

Navn og adresse er normalt ikke følsomme oplysninger. Dette er kun tilfældet, hvis vedkommende har givet AAU besked om, at telefonnummer og/eller adresse er hemmeligt. (Dette registreres automatisk i STADS, hvis vedkommende har bedt om det i forhold til Folkeregistret).

Cpr.nr. og karakterer er følsomme oplysninger. Cpr.nr. er endvidere en fortrolig oplysning.